1       Begrippen

Diensten

De consultancy dienstverlening van Biz2Be aan de Opdrachtgever, als nader omschreven in de Omvang van de Levering;

Omvang van de Levering

Een document, onderdeel uitmakend van de Overeenkomst, waarin de details van de Diensten staan beschreven die door Biz2Be worden geleverd in het kader van deze Overeenkomst;

Overeenkomst

De Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken;

Prijs

Prijsbijlage

Het bedrag dat door Opdrachtgever moet worden betaald, dat wordt berekend op basis van de Tarieven alsmede andere bedragen die op basis van deze Overeenkomst verschuldigd zijn als genoemd in de Prijsbijlage;

Een document, onderdeel uitmakend van de Overeenkomst, waarin de Tarieven alsmede andere op basis van deze Overeenkomst verschuldigde bedragen van de te leveren Diensten wordt beschreven;

Resultaten

De resultaten van de Diensten;

Tarieven

De tarieven als genoemd in de Prijsbijlage;

Vertrouwelijke Informatie

De informatie als beschreven in artikel 10;

Voltooiing

Werkdag

Voltooiing van de Diensten, welke plaats vindt bij acceptatie van de Resultaten van de Diensten op basis van het bepaalde in artikel 4;

Een normale werkdag van 8 uur, tussen 08.00 en 18.00 uur, met uitzondering van weekends en algemeen erkende feestdagen.

2       Rapportage

2.1    Tot het moment van Voltooiing van de Diensten zal Biz2Be aan Opdrachtgever schriftelijk rapporteren over de voortgang van de Diensten. Bovendien kan iedere partij tot het moment van Voltooiing van de Diensten verzoeken dat er voortgangsbijeenkomsten plaatsvinden. De rapportage en bijeenkomsten vinden maandelijks plaats tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3       Veranderingen in de Omvang van de Levering

3.1    Tot het moment van Voltooiing van de Diensten kan iedere partij schriftelijk verzoeken een verandering in de Omvang van de Levering aan te brengen. Een dergelijk verzoek kan slechts op redelijke gronden door de andere partij worden geweigerd.

3.2    Indien partijen tot overeenstemming komen over een verandering in de Omvang van de Levering zullen de details van deze verandering gespecificeerd worden en schriftelijk worden bevestigd door beide partijen. Biz2Be is niet verplicht enige verandering in de Omvang van de Levering aan te brengen totdat er schriftelijk overeenstemming is tussen partijen over de aanpassing van de Prijs en de verandering in tijdsschema’s.

4       Voltooiing van de Diensten

4.1    De Resultaten zullen aan Opdrachtgever worden verstrekt in conceptvorm. Binnen veertien dagen vanaf de datum van verstrekking kan Opdrachtgever schriftelijk commentaar leveren welke zal worden besproken tussen partijen. Overeengekomen veranderingen zullen door Biz2Be worden opgenomen in de concept Resultaten. Biz2Be zal de Resultaten alsdan in definitieve vorm aan Opdrachtgever verschaffen. Indien Opdrachtgever geen commentaar levert gedurende voornoemde veertien dagen, is Biz2Be gerechtigd na afloop van die periode de Resultaten in definitieve vorm vast te stellen en aan Opdrachtgever te verschaffen. Op het moment dat deze Resultaten in definitieve vorm door Biz2Be zijn verschaft aan Opdrachtgever worden de Diensten geacht te zijn voltooid (Voltooiing) en de Resultaten geacht te zijn geaccepteerd door Opdrachtgever.

4.2    Door Biz2Be ontvangen, van derden afkomstige documenten welke als onderdeel van de Omvang van de Levering aan Opdrachtgever moeten worden overhandigd, worden in oorspronkelijke vorm overhandigd. Na overhandiging aan Opdrachtgever worden deze documenten geacht te zijn geaccepteerd door Opdrachtgever.

5       Garanties

5.1    Bij de uitvoering van de Diensten kan Biz2Be de Opdrachtgever adviseren. Biz2Be zal alle redelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Diensten en het geven van zulks advies. Biz2Be is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar advisering voor zover deze is gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever of derde partijen afkomstig is of voor zover deze is gebaseerd op onjuiste, onnauwkeurige of incomplete informatie die verschaft is door de Opdrachtgever. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor beslissingen, die gebaseerd zijn op de Resultaten of adviezen van Biz2Be, berusten bij Opdrachtgever en Biz2Be sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit die betrekking heeft op enig beroep op of implementatie of gebruik van de Resultaten door de Opdrachtgever zelf of via een derde partij.

5.2    Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de garanties voortvloeiende uit dit artikel 5 de enige garanties zijn ten aanzien van de kwaliteit en geschiktheid voor enig doel van de Resultaten en dat hiermee ook alle andere garanties en voorwaarden die eventueel voortvloeien uit de wet of anderszins worden uitgesloten.

6       Prijzen

6.1    De door Biz2Be verrichtte Diensten zullen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van de gewerkte uren tegen de Tarieven die van toepassing zijn voor een normale Werkdag.

6.2    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zullen naast de Tarieven de onkosten, die Biz2Be maakt bij de verlening van de Diensten, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, verhoogd met vijftien procent administratiekosten.

6.3    Niet gewerkte uren als gevolg van algemeen erkende feestdagen, vakantie- en verlofdagen, dan wel ziekte van Biz2Be personeel worden niet in rekening gebracht.

6.4    De Tarieven hebben betrekking op een normale Werkdag. Voor het geval dat het personeel van Biz2Be in overeenstemming met artikel 9.1 overwerk moet verrichten, zal de volgende toeslag op de Tarieven van toepassing zijn:

a    voor overwerk verricht op maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd officiële feestdagen: 20% van het van toepassing zijnde Tarief;

b    voor overwerk verricht op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen: 50% van het van toepassing zijnde Tarief.

6.5    Voor het geval dat aan personeel van Biz2Be wordt verzocht te werken op ongewone uren, behoudt Biz2Be zich het recht voor, na overleg met de Opdrachtgever, eventuele extra toeslagen vast te stellen voor dergelijke werkzaamheden.

6.6    Biz2Be behoudt zich het recht voor de vastgelegde Tarieven te herzien met ingang van de eerste januari van elk jaar.

7       Betaling

7.1    In het begin van elke kalendermaand zal Biz2Be een factuur sturen voor de in de voorafgaande maand verrichte Diensten. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van een correcte factuur. Betaling vindt plaats in euro’s. Indien een factuur naar de mening van Opdrachtgever niet correct of volledig is zal hij Biz2Be hiervan binnen 14 dagen op de hoogte stellen.

7.2    De Prijs als aangegeven in de Prijsbijlage, en alle andere door Opdrachtgever op basis van deze Overeenkomst verschuldigde bedragen, zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen die door Opdrachtgever verschuldigd zijn.

7.3    Indien Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan enige betalingsverplichting op basis van deze Overeenkomst, raakt Opdrachtgever, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of aanmaning benodigd is, in verzuim, en is hij over het achterstallige bedrag direct opeisbaar de wettelijke rente verschuldigd. Voorts kan Biz2Be, zonder dat enige haar toekomende rechten worden aangetast, na schriftelijke termijnstelling van 14 dagen, al haar werkzaamheden voor Opdrachtgever opschorten. De extra kosten die hieruit voortvloeien zijn, evenals alle andere buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Biz2Be maakt ter inning van de door Opdrachtgever aan haar verschuldigde bedragen, voor rekening van de Opdrachtgever.

7.4    Deze Overeenkomst wordt op basis van nacalculatie uitgevoerd. Voor alle duidelijkheid geldt dan ook het volgende:

a    enig tijdschema en/of leverdatum met betrekking tot de Diensten (of enig deel ervan) wordt geacht alleen een schatting te zijn;

b    Biz2Be verplicht zich niet om de Diensten (of enige deel ervan) voor een vast of gespecificeerd bedrag uit te voeren. Als een dergelijk bedrag genoemd is wordt dit geacht alleen een schatting te zijn.

8       Verplichtingen van Opdrachtgever

8.1    Opdrachtgever zal een contactpersoon aanwijzen die:

a    bevoegd is om bindende beslissingen te nemen met betrekking tot deze Overeenkomst, daaronder mede begrepen Voltooiing en veranderingen in de Omvang van de Levering omschreven Diensten; en

b    alle documenten en Resultaten die door Biz2Be worden opgeleverd kan voorzien van commentaar zodat Biz2Be deze kan aanpassen; en

c    Biz2Be tijdig zal voorzien van alle informatie over Opdrachtgever die Biz2Be nodig heeft voor een correcte uitvoering van deze Overeenkomst.

8.2    Indien medewerking van personeel van Opdrachtgever noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst door Biz2Be, zal Opdrachtgever voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar stellen dat ondersteuning kan bieden gedurende nader overeen te komen perioden.

8.3    Opdrachtgever zal voorts:

a    op verzoek van Biz2Be aan het personeel van Biz2Be de nodige kantoorruimte, faciliteiten en toegang tot het terrein en de gebouwen van Opdrachtgever verschaffen; en

b    op verzoek van Biz2Be aan Biz2Be maandelijks verslagen doen toekomen betreffende de nakoming door Opdrachtgever van de op hem rustende verplichtingen; en

c    op verzoek van Biz2Be alle licentieovereenkomsten afsluiten als bedoeld in artikel 11; en

d   Biz2Be onmiddellijk informeren indien hij constateert of vermoedt dat Biz2Be verkeerde          aannamen heeft gemaakt dan wel anderszins een verkeerde weg is ingeslagen.

9       Personeel

9.1    Het personeel van Biz2Be verricht de Diensten op Werkdagen. Wanneer dit door Opdrachtgever wordt verzocht zal Biz2Be, indien redelijk en toegestaan, trachten te bewerkstelligen dat haar personeel dit werk op andere uren verricht of een redelijke hoeveelheid overwerk verricht.

9.2    Voor het opnemen van vakantie- en verlofdagen zal geen goedkeuring van Opdrachtgever zijn vereist. Indien zulks gepast is zal Biz2Be echter overleg voeren met Opdrachtgever teneinde de op te nemen vakantiedagen te coördineren.

9.3    Personeel van de ene partij zal zich bij de uitvoering van werkzaamheden op locatie van de andere partij aan de daar geldende en aan haar ter kennisgeving gebrachte regels en voorschriften houden.

9.4    Indien Biz2Be instemt met een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van Opdrachtgever een medewerker van Biz2Be uit te sluiten van de uitvoering van de Overeenkomst, zal Biz2Be hieraan binnen redelijke termijn uitvoering geven. Biz2Be zal een dergelijk verzoek niet op onredelijke gronden afwijzen. Indien Biz2Be aan het verzoek voldoet, draagt Opdrachtgever alle kosten die hieruit voor Biz2Be voortvloeien en betrekking hebben op de verwijdering en vervanging van de betrokken medewerker, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat sprake is van wangedrag, onbekwaamheid of nalatigheid van deze medewerker. Indien Biz2Be het mogelijk of noodzakelijk acht een medewerker te vervangen, zal Biz2Be trachten hiervan op een redelijke termijn schriftelijk mededeling te doen en de continuïteit van de werkzaamheden te handhaven.

9.5    Het personeel van Biz2Be dat ingeschakeld is bij de uitvoering van de Overeenkomst zal te allen tijde onder de leiding en het gezag van Biz2Be blijven.

9.6    Geen van de partijen zal, vanaf de datum van ondertekening van de Overeenkomst tot 12 maanden na Voltooiing of na het eindigen van de Overeenkomst, personeel van de andere partij, dat bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken was, in dienst nemen of op welke andere basis dan ook inhuren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Wanneer door een partij in strijd wordt gehandeld met dit artikel, is deze partij gehouden de schade die de andere partij hierdoor zal lijden te vergoeden. Deze vergoeding wordt gelijkgesteld aan het bruto-jaarsalaris van de persoon op het moment dat de persoon de dienstbetrekking bij de andere partij eindigt.

10        Geheimhouding

10.1     Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle Vertrouwelijke Informatie, waarvan zij zich bij de uitoefening van deze Overeenkomst bedienen c.q. in aanraking komen. Als Vertrouwelijke Informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle materialen (waaronder apparatuur, programmatuur), documenten, ideeën, gegevens of andere informatie die:

a    in relatie staat tot onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie van de andere partij; en/of

b    als vertrouwelijk is aangemerkt;

en aan de andere partij is toevertrouwd in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst.

10.2     Als Vertrouwelijke Informatie wordt niet aangemerkt die informatie:

a    die al bekend was bij de andere partij vóór het sluiten van de Overeenkomst en niet onderhevig is of was aan een geheimhoudingsplicht; of

b    die algemeen bekend is of wordt zonder dat dit te verwijten valt aan de ontvangende partij; of

c    die rechtmatig door de ontvangende partij is verkregen van een derde die door deze bekendmaking geen geheimhoudingsplicht ten opzichte van de andere partij heeft geschonden; of

d    die onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij.

10.3     Niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid heeft Biz2Be het recht om in het kader van de bedrijfsuitoefening van alle technologische kennis, deskundigheid of expertise van algemene aard, verkregen bij de uitvoering van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst, te allen tijde gebruik te maken.

10.4     Biz2Be heeft het recht om in publicaties Opdrachtgever aan te duiden als een cliënt maar zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming werkzaamheden, welke Biz2Be onder deze Overeenkomst (heeft) verricht, bekend maken. Opdrachtgever zal Biz2Be’s naam niet gebruiken in relatie tot de verrichtte diensten en de resultaten daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Biz2Be.

11        Intellectuele eigendomsrechten

11.1     Opdrachtgever behoudt al zijn intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot eventuele programmatuur, gegevens, specificaties of andere materialen en informatie die hij in het kader van de Overeenkomst aan Biz2Be ter beschikking heeft gesteld.

11.2     Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Resultaten of enig document, materiaal, uitgewerkt idee, gegeven of andere informatie, ontwikkeld of verschaft door Biz2Be in het kader van deze Overeenkomst (“Werken”), berusten en blijven berusten bij Biz2Be.

11.3     Na betaling van de Prijs verleent Biz2Be een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot intern gebruik, verveelvoudiging en verandering aan Opdrachtgever betreffende de Werken als bedoeld in artikel 11.2. Opdrachtgever is verplicht alle kopieën te voorzien van een aanduiding dat Biz2Be intellectueel eigenaar is.

11.4     Ingeval de Werken, verschaft of openbaar gemaakt door Biz2Be aan Opdrachtgever bij het verlenen van de Diensten, een reeds bestaand onderdeel, product en/of dienst bevatten waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij Biz2Be of een derde berusten, zullen de intellectuele eigendomsrechten ter zake ook bij Biz2Be of een derde blijven berusten. Opdrachtgevers recht om hiervan voor zijn bedrijfsdoeleinden gebruik te maken wordt in een aparte licentieovereenkomst geregeld, bij gebreke waarvan de regeling van artikel 11.3 als uitgangspunt geldt. Biz2Be’s financiële aansprakelijkheid voor enig apart gelicentieerd onderdeel zal niet groter zijn dan de aansprakelijkheid als omschreven in deze Overeenkomst.

12        Aansprakelijkheid

12.1     In het geval Biz2Be haar verplichtingen onder deze Overeenkomst niet nakomt, en deze niet-nakoming toerekenbaar is aan Biz2Be, dan zal Opdrachtgever Biz2Be schriftelijk in gebreke stellen, tenzij de nakoming reeds blijvend onmogelijk is. In dat geval verkeert Biz2Be onmiddellijk in verzuim. De ingebrekestelling dient een redelijke termijn te bevatten van tenminste 30 dagen waarin Biz2Be alsnog een gelegenheid tot nakoming wordt geboden.

12.2     De aansprakelijkheid van Biz2Be jegens de Opdrachtgever voor schade, die contractueel of anderszins ontstaat uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst, is per gebeurtenis of samenstel van gebeurtenissen beperkt tot vergoeding van directe schade tot een bedrag van maximaal 100% van de Prijs (exclusief BTW).

12.3     Biz2Be’s totale aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor directe schade die uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst ontstaat, op welke grond dan ook, bedraagt in totaal nooit meer dan 125% van de Prijs (exclusief BTW).

12.4     In afwijking van het voorgaande geldt dat de aansprakelijkheid van Biz2Be voor schade aan goederen (zaakschade) of voor dood- of letselschade (personenschade) beperkt is tot een maximum bedrag van EUR 1.000.000,- (één miljoen euro) per gebeurtenis of samenstel van gebeurtenissen.

12.5     Biz2Be’s aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan, financiële of commerciële verliezen, winstderving, inkomstenderving, omzetderving, verlies van (potentiële) contracten, gemiste besparingen, verlies van goodwill, verlies van (potentiële) relaties, reputatieschade, schade vanwege productieverlies of productie onderbreking, of de kosten van reproductie of herstel van geheel of gedeeltelijk verloren gegevensbestanden.

12.6     De in de voorgaande leden van dit artikel 12 opgenomen beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Biz2Be of haar bedrijfsleiding of indien en voor zover dit in strijd is met dwingend recht.

12.7     Deze Overeenkomst is door Biz2Be en de Opdrachtgever te goeder trouw uitonderhandeld en overeengekomen. Ieder lid uit dit artikel 12 is door partijen uitdrukkelijk overeengekomen en heeft een autonome werking ten opzichte van de overige leden van dit artikel 12. In het geval één of meer bepalingen van dit artikel 12 om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van dit artikel 12 niet aan.

12.8     Iedere vordering tegen Biz2Be vervalt door het enkele verloop van 18 maanden na het ontstaan van de vordering.

13        Beëindiging

13.1     Iedere partij heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang, buiten rechte, te beëindigen indien:

a    de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit deze Overeenkomst, welke toerekenbaar tekortschieten van zo ernstige aard is dat van de wederpartij voortzetting van deze Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij tot 30 dagen na ingebrekestelling nalatig is gebleven de desbetreffende verplichtingen na te komen; of

b    door de andere partij surséance van betaling is aangevraagd dan wel de andere partij failliet is verklaard, in staat van liquidatie is of een bewindvoerder over (een deel van) diens activa is aangesteld; of

c    er bij de andere partij sprake is van overmacht (zie artikel 15.1) om haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst na te komen en deze overmachtsperiode langer dan 180 dagen duurt of zal duren.

13.2     De toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW is uitgesloten. Bij beëindiging van deze Overeenkomst blijven alle rechten van iedere partij welke ontstaan zijn voor of door de beëindiging bestaan en in ieder geval blijven de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit artikelen 9.6, 10, 11, 12, 13.2, 14 en 16 bestaan.

14        Algemeen

14.1     Ingeval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer gehouden zijn tot enige schadevergoeding ter zake. Indien zich een situatie van overmacht voordoet zal de betrokken partij onder overlegging van de nodige bewijsstukken daarvan schriftelijk aan de andere partij mededeling doen.

14.2     Op alle berichten en mededelingen gedaan met betrekking tot deze Overeenkomst moet het op het eerste pagina van het contract vermelde Overeenkomstnummer worden vermeld. Berichten en/of mededelingen bestemd voor de andere partij moeten worden verzonden naar het in de Overeenkomst genoemde adres of een ander adres dat door de wederpartij bekend is gemaakt. Een mededeling wordt persoonlijk overhandigd, per fax of aangetekend schrijven verstuurd en wordt verondersteld te zijn gearriveerd bij overhandiging, drie werkdagen na verzending per post indien verzending in Nederland plaatsvindt en acht werkdagen in overige gevallen. Een fax wordt geacht te zijn gearriveerd na (elektronische) bevestiging.

14.3     Partijen mogen hun rechten en plichten voortvloeiende uit deze Overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij overdragen. Biz2Be is echter gerechtigd gedeelten van haar werkzaamheden door derden te laten uitvoeren zonder toestemming van Opdrachtgever.

14.4     Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere afspraken, offertes, voorstellen en activiteiten tussen partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst en betreft de volledige verzameling afspraken tussen partijen.

14.5     Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig of niet-afdwingbaar zijn blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht. Partijen zullen alsdan de bepalingen die nietig of niet-afdwingbaar blijken vervangen voor bepalingen die niet-nietig danwel wel afdwingbaar zijn en daarbij bepalingen overeenkomen die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van partijen weergeven. Het nalaten van partijen om op enig moment enige bepaling uit deze Overeenkomst af te dwingen, tast in generlei opzicht haar rechten aan om alsnog volledige nakoming van de andere partij te eisen. Het zich neerleggen door de ene partij bij een schending door de andere partij van een van diens verplichtingen, impliceert niet het doen van afstand van de uit die verplichting voortvloeiende rechten.

14.6     Wijzigingen van of aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover schriftelijk overeengekomen.

14.7     Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren en nakoming van de Overeenkomst substantieel beïnvloeden, zullen partijen in gezamenlijk overleg en naar redelijkheid en billijkheid een oplossing vinden die recht doet aan de belangen van beide partijen in het kader van deze Overeenkomst.

15        Geschillen en toepasselijk recht

15.1     Partijen zullen trachten elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst op te lossen door onderhandeling door bevoegde leidinggevenden van partijen.

15.2     Met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.3 geldt dat, indien een geschil niet door onderhandeling kan worden opgelost, partijen, indien zij dat elk wensen, zullen trachten om te goeder trouw het geschil op te lossen door middel van de volgende alternatieve geschillenbeslechtingprocedure / Alternative Dispute Resolution (“ADR”) procedure: mediation overeenkomstig het NMI Mediation Reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam – Nederland. Het NMI Mediation Reglement, dat op het moment van aanvang van de mediation van kracht is, is alsdan van toepassing.

15.3     Indien de kwestie niet door middel van de hiervoor genoemde ADR procedure is opgelost binnen 45 dagen na aanvang van deze procedure, of indien één van de partijen niet wenst te participeren in deze ADR procedure, dan kan het geschil door elk van de partijen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam – Nederland en zullen partijen zich onderwerpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid ervan.

15.4     De Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht.